Τεχνική Υποστήριξη

 Η Applied Networks Hellas προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Έλεγχο και πιστοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κι εφαρμογών
Αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία της η Applied Networks σε συνεργασία με την Alcatel-Lucent προσφέρει και πραγματοποιεί ολοκληρωμένους έλεγχους σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα φωνής, δεδομένων, εικόνας και εφαρμογών. Ο έλεγχος καλύπτει θέματα όπως κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών και  μέτρηση της απόδοσης των συστημάτων καθώς επίσης και μέτρηση κόστους για λειτουργικά έξοδα δικτύων και αγορά εξοπλισμού. Μετά τον έλεγχο και εφόσον η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της Alcatel-Lucent είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Τηλε-έλεγχο και Τηλε-διαχείριση συστημάτων.
Η τεχνολογία και τα συστήματα της Alcatel-Lucent επιτρέπουν την εξαποστάσεως σύνδεση, παρακολούθηση, διαχείριση, διάγνωση και αποκατάσταση βλάβης. Έτσι σήμερα λειτουργεί στην Applied Networks πλήρως εξοπλισμένο και κατάλληλα επανδρωμένο τμήμα εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων των πελατών μας.

 • Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
  Διαθέτοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή η Applied Networks Hellas προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξασφαλίζοντας χρόνους ανταπόκρισης έως και δύο ωρών. Διατηρώντας το κατάλληλο απόθεμα ανταλλακτικών αλλά κι έχοντας εξασφαλίσει προγράμματα αντικατάστασης εξοπλισμού καλύπτει πλήρως τις αστοχίες υλικών που παρουσιάζονται.  Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα σήμερα προσφέρονται προγράμματα τα οποία καλύπτουν τα εξής:

 • Ανταπόκριση της Εταιρίας κατόπιν αναφοράς προβλήματος από τον Πελάτη και εφ΄όσον αυτό απαιτείται.

 • Προληπτική συντήρηση 2 φορές το χρόνο, πραγματοποιώντας έλεγχο της κατάστασης του συστήματος,καθαρισμό, έλεγχο, καταγραφή του ιστορικού συμβάντων το οποίο δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα, χρήση ειδικών διαγνωστικών προγραμμάτων για την πρόληψη τυχόν μελλοντικής βλάβης.

 • Επανορθωτική συντήρηση που περιλαμβάνει, Αντικατάσταση (προσωρινή ή οριστική) βεβλαμένων υποσυγκροτημάτων, εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η άμεση επισκευή τους. αντικατάσταση μικρούλικων πλην των αναλωσίμων.

 • Διαρκής τηλεφωνική υποστήριξη επιπέδου Hotline

 • Εξ αποστάσεως τηλε-υποστήριξη (Remote Support)

Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών ολοκληρωμένων λύσεων κι εφαρμογών της Alcatel-Lucent
H Applied Networks Hellas πιστεύοντας ότι η σωστή χρήση του εξοπλισμού της αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απόδοσης των επενδύσεων των πελατών της προσφέρει ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για τους τελικούς χρήστες των συστημάτων της όσο και για τους διαχειριστές τους. Τα θέματα που καλύπτονται εξασφαλίζουν την σε βάθος γνώση του αντικειμένου, το δε σύνολο του μαθησιακού υλικού είναι το ίδιο που προσφέρεται από την Alcatel-Lucent σε διεθνή επίπεδο οι δε εκπαιδευτές είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη. Οι προσφερόμενες εκπαιδεύσεις παρέχονται είτε στην Ελληνική γλώσσα είτε στην Αγγλική για τη διοργάνωση τους δε παρέχεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός εγκατεστημένος και κατάλληλα προγραμματισμένος ώστε να επιτρέπεται η πλήρης προσομοίωση του προς εξέταση αντικειμένου και των παραμέτρων τους.

Έλεγχο, επισκευή και αντικατάσταση συστημάτων κι εξοπλισμού
Στους χώρους της Applied Networks Hellas λειτουργεί σύγχρονο κέντρο ελέγχου, επισκευής κι αντικατάστασης εξοπλισμού της Alcatel-Lucent. Διαθέτοντας:

 • την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή

 • το κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό

 • την οργάνωση και τις διαδικασίες

εξασφαλίζει την επισκευή ή την αντικατάσταση όλου του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Alcatel-Lucent είτε πρόκειται για τηλεφωνική συσκευή είτε πρόκειται για μέρος σύνθετων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 

 

Copyright (c) Applied Networks Hellas S.A.